Dr. Ashish Lambat - +91 9372727927 , Dr. Atul Bobdey - +91-9423654278 , Dr. Pravin Telkhade - +91-9404123104 , Dr. Vijay Wadhai - +91-9422137698

Current Issue

  (Paper Index)

r

1289

Authors : w

Page Nos : r

Date of Online: 30 Sep 2013

1269

Authors : U. G. BASARKAR

Page Nos : 49-56

Date of Online: 30 Jan 2018

1270

Authors : Iyengar P, Iyengar K, Balki A, Chichghare S

Page Nos : 57-59

Date of Online: 30 Jan 2018

1271

Authors : Chichghare S., Iyengar K., Balki A., Iyengar P.

Page Nos : 60-62

Date of Online: 30 Jan 2018

1272

Authors : Shailaja V N, Ravishankar B E Narkhed

Page Nos : 63-68

Date of Online: 30 Jan 2018

1293

Authors : Sanjay L Pal

Page Nos : 64-68

Date of Online: 30 Sep 2016

1273

Authors : Minakshi Mahajan and Rajendra Patil

Page Nos : 69-72

Date of Online: 30 Jan 2018

1280

Authors : Samudra S. M.

Page Nos : 83-88

Date of Online: 30 Jan 2018

1291

Authors : Sanjay L Pal

Page Nos : 77-79

Date of Online: 30 Sep 2017

1282

Authors : S. R. Trivedi and R. U. Khope

Page Nos : 92-95

Date of Online: 30 Jan 2018