Dr. Ashish Lambat - +91 9372727927 , Dr. Atul Bobdey - +91-9423654278 , Dr. Pravin Telkhade - +91-9404123104 , Dr. Vijay Wadhai - +91-9422137698

Special Current Issue

  (Paper Index)

Authors : Sandeepa Surjuse, Usha Khandale, Sonali Dhawas & Varsha Dhurvey

Page Nos : 347- 352

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Abhaya Joglekar, Vashu Verma & Sweta Pradhan

Page Nos : 353- 361

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Priya Agarwal , Vijay Karadbjane & Sabiha Vali

Page Nos : 362- 370

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Archana Zanjal, Sabiha Vali & Hemlata Kolhe

Page Nos : 371- 379

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Nita D. Khandekar

Page Nos : 380- 389

Date of Online: 30 ,Special Issue-1, Feb..2015

Authors : Advita Deshmukh (Deepali Savant)

Page Nos : 405- 415

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Mayura Kathane & Rekha Sharma

Page Nos : 506- 517

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Nivedita Dande & Prajakta J. Nande

Page Nos : 518- 529

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Sanyogita Deshmukh

Page Nos : 530- 535

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Anil Sontakke & Yelesh Lanjewar

Page Nos : 536- 544

Date of Online: 30 4,Jan.2018