Dr. Ashish Lambat - +91 9372727927 , Dr. Atul Bobdey - +91-9423654278 , Dr. Pravin Telkhade - +91-9404123104 , Dr. Vijay Wadhai - +91-9422137698

Special Current Issue

  (Paper Index)

Authors : Borse K.N., 1Kumawat M.R., 3Jain D.S. and Pawar N.S.

Page Nos : 27-31

Date of Online: 30 SCMB- Sonai Vol. VI (Special Issue 2), ,Feb 2018 .2018

Authors : Kavita Bakshi, Sabiha Vali & Sunil Gupta

Page Nos : 97-105

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Cholake1 J. B., Aher2 R. K. and Tuwar3 A. R.

Page Nos : 32-33

Date of Online: 30 SCMB- Sonai Vol. VI (Special Issue 2), ,Feb 2018 .2018

Authors : Meghali Joharapurkar & Rekha Sharma

Page Nos : 106-113

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Preeti Dharmade and Manisha P. Kale

Page Nos : 114-122

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Sudha Tiwari and Nandita Sarkar

Page Nos : 123-131

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Prachi Marwaha, Smita Pathak & Alpana Singh

Page Nos : 132-142

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Chandrakala Janghe & Nanda Gurwara

Page Nos : 143-148

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Tulika Khare & Aditi Vats

Page Nos : 149-160

Date of Online: 30 4,Jan.2018

Authors : Priyanka Shambharkar & Shubhada Jambhulkar

Page Nos : 161-167

Date of Online: 30 4,Jan.2018