Dr. Ashish Lambat - +91 9372727927 , Dr. Atul Bobdey - +91-9423654278 , Dr. Vijay Wadhai - +91-9422137698

Past Special Issue - Special Issue-7, Nov. 2015

Authors : Anish Jadhav

Page Nos : 1-4

Authors : Subramanya R Prabhu B, Arun Kumar Shettigar, Karthik Rao M C, Akshay Nigalye, Mervin A Herbert and Shrikantha S Rao

Page Nos : 5-10

Authors : Ranjana Sharma, Purnima Jain and Prabhat K Upadhyay

Page Nos : 11-15

Authors : Moiz A. Hussain and G. U. Kharat

Page Nos : 16-22

Authors : Prathama Parag Timbadia and Vivek Kshirsagar

Page Nos : 23-25

Authors : M.V.Bramhe, M. V. Sarode and L.G.Malik

Page Nos : 26-28

Authors : R. S. Jaiswal and M. V. Sarode

Page Nos : 29-33

Authors : Vijay Gajanan Neve and Gajanan M. Dhole

Page Nos : 34-40

Authors : Arun Kumar Shettigar, Subramanya Prabhu B., Rashmi Malghan L, Mervin A. Herbert and Shrikantha S. Rao

Page Nos : 41-45

Authors : Anand B. Deshmukh

Page Nos : 46-48