Dr. Ashish Lambat - +91 9372727927 , Dr. Atul Bobdey - +91-9423654278 , Dr. Pravin Telkhade - +91-9404123104 , Dr. Vijay Wadhai - +91-9422137698

Past Issue Sep 2013

r

Authors : w

Page Nos : r

Date of Online: 30 Sep 2013

Authors : A. K. JHA AND A. M. KHURAD

Page Nos : 1-16

Date of Online: 30 Sep 2013

Authors : A. A. FULZELE

Page Nos : 17-30

Date of Online: 30 Sep 2013

Authors : Ashish Lambat, Shanti Patil, Suresh Dhapke, Sanjiv Charjan, Rajesh Gadewar.

Page Nos : 31-37

Date of Online: 30 Sep 2013

Authors : JYOTI RAMTEKE, SUNIL RAMTEKE

Page Nos : 38-49

Date of Online: 30 Sep 2013

Authors : Y.B.Gedam and S.P.Pandav

Page Nos : 28-35

Date of Online: 30 Sep 2013

Authors : Suresh Dhapke, Sanjiv Charjan, Ashish Lambat, Rajesh Gadewar

Page Nos : 50-56

Date of Online: 30 Sep 2013

Authors : Rajendra Patil and Minakshi Mahajan

Page Nos : 16-19

Date of Online: 30 Sep 2013

Authors : P. R. Moharkar, S. R. Gawali, R. R. Kherani, K. G. Rewatkar

Page Nos : 57-68

Date of Online: 30 Sep 2013

Authors : Pravin S Jogi

Page Nos : 69-80

Date of Online: 30 Sep 2013