Dr. Ashish Lambat - +91 9372727927 , Dr. Atul Bobdey - +91-9423654278 , Dr. Pravin Telkhade - +91-9404123104 , Dr. Vijay Wadhai - +91-9422137698

Past Issue Jan 2018

Authors : Sanyogita Verma and Pramod R. Chaudhari

Page Nos : 37-44

Date of Online: 30 Jan 2018

Authors : Sawant Pratibha L ., Patil R G., Dubal R . S.,Bhole N.B.

Page Nos : 45-48

Date of Online: 30 Jan 2018

Authors : U. G. BASARKAR

Page Nos : 49-56

Date of Online: 30 Jan 2018

Authors : Iyengar P, Iyengar K, Balki A, Chichghare S

Page Nos : 57-59

Date of Online: 30 Jan 2018

Authors : Chichghare S., Iyengar K., Balki A., Iyengar P.

Page Nos : 60-62

Date of Online: 30 Jan 2018

Authors : Shailaja V N, Ravishankar B E Narkhed

Page Nos : 63-68

Date of Online: 30 Jan 2018

Authors : Minakshi Mahajan and Rajendra Patil

Page Nos : 69-72

Date of Online: 30 Jan 2018

Authors : M.N.Anil Kumar, Jagadisha M.C and Jayaraju.P

Page Nos : 74-82

Date of Online: 30 Jan 2018

Authors : Samudra S. M.

Page Nos : 83-88

Date of Online: 30 Jan 2018

Authors : Samudra S M

Page Nos : 89-91

Date of Online: 30 Jan 2018