Dr. Ashish Lambat - +91 9372727927 , Dr. Atul Bobdey - +91-9423654278 , Dr. Pravin Telkhade - +91-9404123104 , Dr. Vijay Wadhai - +91-9422137698

Current Issue

  (Paper Index)
1126

Authors : V. P. Babhulkar, P. R. Kadu, P. C. Pagar

Page Nos : 16-18

Date of Online: 30 Jan 2017

1237

Authors : Yogita K. Sanap and Kalpana Jadhav

Page Nos : 23-26

Date of Online: 30 Sep 2017

1127

Authors : A. M. Watkar and M. P. Barbate

Page Nos : 19-21

Date of Online: 30 Jan 2017

1238

Authors : Saurabh Sarkar and Ratna Sarkar

Page Nos : 27-32

Date of Online: 30 Sep 2017

1128

Authors : Prachi Lambat, Vipin Babhulkar, Sanjiv Charjan, Rajesh Gadewar, Ashish Lambat and Ramesh Parate

Page Nos : 22-25

Date of Online: 30 Jan 2017

1239

Authors : Reetu K. Pandey and Ramdas R. Kamdi

Page Nos : 33-34

Date of Online: 30 Sep 2017

1129

Authors : Ashish Lambat, Prachi Lambat, Vipin Babhulkar, Rajesh Gadewar, Sanjiv Charjan and Ramesh Parate

Page Nos : 26-27

Date of Online: 30 Jan 2017

1240

Authors : Rajesh D. Gadewar, Vandana S. Madke and Vipin B. Babhulkar

Page Nos : 35-36

Date of Online: 30 Sep 2017

1130

Authors : Rajesh Gadewar, Vipin Babhulkar, Prachi Lambat, Ashish Lambat, Ramesh Parate and Sanjiv Charjan

Page Nos : 28-30

Date of Online: 30 Jan 2017

1241

Authors : V. A. Giratkar, R. B. Lanjewar and S. M. Gadegone

Page Nos : 37-40

Date of Online: 30 Sep 2017