Dr. Ashish Lambat - +91 9372727927 , Dr. Atul Bobdey - +91-9423654278 , Dr. Pravin Telkhade - +91-9404123104 , Dr. Vijay Wadhai - +91-9422137698

Current Issue

  (Paper Index)
1125

Authors : V. P. Babhulkar, P. R. Kadu and P. C. Pagar

Page Nos : 14-15

Date of Online: 30 Jan 2017

1166

Authors : Supugade V., Pawar S.M. and Dhole J.

Page Nos : 19-23

Date of Online: 30 May 2017

1126

Authors : V. P. Babhulkar, P. R. Kadu, P. C. Pagar

Page Nos : 16-18

Date of Online: 30 Jan 2017

1167

Authors : Bakare S. S.

Page Nos : 24-32

Date of Online: 30 May 2017

1127

Authors : A. M. Watkar and M. P. Barbate

Page Nos : 19-21

Date of Online: 30 Jan 2017

1168

Authors : Patil S.R., Kuchanwar O.D., Deotale R.D., Jiotode D.J., Kalamkar V . B. and Rathod A .

Page Nos : 33-37

Date of Online: 30 May 2017

1128

Authors : Prachi Lambat, Vipin Babhulkar, Sanjiv Charjan, Rajesh Gadewar, Ashish Lambat and Ramesh Parate

Page Nos : 22-25

Date of Online: 30 Jan 2017

1169

Authors : Shahezad M. A. and Dharkar N.

Page Nos : 38-39

Date of Online: 30 May 2017

1129

Authors : Ashish Lambat, Prachi Lambat, Vipin Babhulkar, Rajesh Gadewar, Sanjiv Charjan and Ramesh Parate

Page Nos : 26-27

Date of Online: 30 Jan 2017

1170

Authors : Nimgare S.S., Fule U.W. and Telkhade P.M.

Page Nos : 40-42

Date of Online: 30 May 2017